آنتن به همراه کابل دو متری جهت برقراری با شبکه GSM UMTS با کد 2313171