آنتن همه جهته برای مدول FL WLAN 5100در باند فرکانسی GHZ/5GHZ2.4 با کد 2701408