ایزالاتور و مبدل سیگنال آنالوگ جریانی 4..20MA به 0..10V با کد 2813538