بریر جهت PT 100 به منظور تبدیل – تقویت و ایزالاسیون سیگنال های سنسور های دمایی از محیط EX به محیط SAFE با کد 2865586