بریر یک به دو جهت ورودی آنالوگ و ایجاد دو خروجی مجزا به منظور تقویت و ایزالاسیون سیگنال های ورودی جریانی از محیط EX به محیط SAFE با کد 2865366