تقویت کننده + ایزولاتور و تکرار کننده RS485 برای سیستم های دو سیمه با کد 2744429