رله حفاظتی SIL3 با ورودی 24V DC مختص ارتباط با PLC های FAIL SAFE با کد 2981978