رله PTC جهت حفاظت انواع موتور در برابر اضافه بار و حرارت با کد 2866093