مبدل انواع مختلف سنسور های مقاومتی جهت اندازه گیری دما و ترموکوپل ها به سیگنال استاندارد و لتاژی و جریانی و انتخاب نوع سیگنال خروجی و سنسور ورودی