مبدل جریانی Loop Powerd و قابل نصب مستقیما روی سنسور و تبدیل انواع ورودی ترموکوپل و PT100 و قابلیت تعیین نوع ورودی سنسور و قابل نصب روی محیط HART