مبدل جریان مستقیم با رنج ولتاژ ورودی 10V DC..32V DC و رنج خروجی 5V DC..15V DC/2A