مبدل فرکانس 0.1HZ …120K HZ با هر نوع شکل موج به سیگنال استاندارد ولتاژ و جریان با کد 2814605