مبدل ولتاژ متناوب از 0..20V AC تا 0..440V AC به سیگنال آنالوگ ولتاژ و جریان 4..20MA و 0..10V