مبدل ولتاژ مستقیم از 0…20V DC تا 0….666V DC به سیگنال آنالوگ ولتاژی و جریانی 10V/20MA