مبدل و ایزالاتور سیگنال های ولتاژی در محدوده mv به سیگنال های آنالوگ استاندارد ولتاژی و جریانی با کد 2810780