مبدل کلیه سیگنال های دمایی – مقاومتی و میلی ولت به انواع سیگنال های استاندارد ولتاژی و جریانی با قابلیت انتخاب رنج دمایی توسط نرم افزار