مبدل CT برای جریان سینوسی به سیگنال جریانی استاندارد 4..20MA و 0..20MA با تغذیه DC باکد 28110612