مبدلCT برای جریان سینوسی به سیگنال جریانی استاندارد 4..20MA و 0..20MA با ولتاژ تغذیه V AC230

دسته: