مدول افزایشی آنالوگ با 4 خروجی آنالوگ 0.4 تا 20 MA و 0…10V با کد 2901538