مدول افزایشی دیجیتال با 4 ورودی دیجیتال 0 تا 250 ولت AC/DC با کد 2901535