مدول varioface دارای کانکشن پیچی و سوکت اتصال به کابل flat-ribon با 40 پین با کد 2315078