منبع تغذیع تک فاز با خروجی 12VDC/15A با کد 2866718