منبع تغذیه تک فاز با خروجی 24V/1.25A با کد 2902991