منبع تغذیه تک فاز با خروجی 24V/1.75A با کد 2868648