منبع تغذیه 10A امرن با کد C24024 دارای دو ترمینال خروجی جهت سیم بندی با قابلیت رداندانس