منبع تغذیه 2.5A امرن با کد C06024 دارای دو ترمینال خروجی جهت سیم بندی با قابلیت رداندانس با ابعاد بسیار کوچک