منبع تغذیه 20A امرن با کد C48024 دارای دو ترمینال خروجی جهت سیم بندی با قابلیت رداندانس