منبع تغذیه 5A امرن با کد C12024 دارای دو ترمینال خروجی جهت سیم بندی با قابلیت رداندانس