مودم آنالوگ با قابلیت برقراری ارتباط به صورت DIAL-UP با کد 2313067