پایه ریلی برای انواع رله های سری REL-MR با کد 2833521