پریز ارت دار تابلویی قابل نصب بر روی ریل رنگ خاکستری . مجهز به LED با کد 2963491