کابل ارتباطی USB به سریال برای کاربرد های صنعتی با کد 2881078