یو پی اس با ورودی 22.5..28.5 و خروجی 24V/20A با کد 2866213