یو پی اس با ورودی18V DC..30V DC و خروجی 24V/10A با کد 2320225