یو پی اس + منبع نغذیه 85 تا 246V AC و 110 تا 350V DC و خروجی 24V/2A با کد 2866640