یو پی اس + منبع نغذیه 85 تا 246V AC و 110 تا 350V DC و خروجی 24V/5A با کد: 2866611