I/O های ریموت شبکه COBO BUS/S با درجه حفاظت بالا با کد SRT2/C