آنتن جهت اتصال به مدول فرستنده و گیرنده با کد 2885919