بریر جهت خروجی آنالوگ به منظور تقویت و ایزالاسیون سیگنال های خروجی جریانی از محیط SAFE به محیط EX با کد 2865405