بریر جهت خروجی دیجیتال به منطور تقویت و ایزالاسیون سیگنال های خروجی از محیط SAFE به محیط EX با کد 2865515