بریر جهت ورودی آنالوگ به منظور تقویت ایزالاسیون سیگنال های ورودی جریانی از محیط EX به محیط نرمال با کد 2865340