بریر جهت TC و PT100 به منظور تبدیل و تقویت و ایزالاسیون سیگنال سنسور های دمایی از محیط EX به محیط SAFE با خروجی ولتاژی یل جریانی