بریر دو کاناله جهت ورودی دیجیتال به منظور تقویت و ایزالاسیون سیگنال های ورودی دیجیتال از محیط EX به محیط SAFE