مبدل جریان مستقیم با رنج ولتاژ ورودی 10V DC..32V DC و رنج خروجی 30V DC..56V DC/0.7A