مبدل جریان مستقیم با رنج ولتاژ ورودی 10V DC..32V DC و رنج خروجی 22.5V DC..28.5V DC/1A