مبدل و ایزالاتور یک به دو با قابلیت انتخاب نوع ورودی توسط کاربر ایجاد دو سیگنال خروجی مستقل و 4..20MA ایزوله