مدول افزایشی آنالوگ با 4 ورودی آنالوگ 0.4 تا 20 میلی آمپر با کد 2901537