مدول افزایشی با 1 ورودی آنالوگ و 1 ورودی دیجیتال و 1 خروجی آنالوگ و 2 خروجی رله ایی با کد 2901533