مدول افزایشی دیجیتال با 4 خروجی رله ایی 0 تا 250 ولت AC/DC با کد 2901536