نمایشگر سیگنال آنالوگ استاندارد به صورت دیجیتال با دو کنتاکت PDT در خروجی